VILKÅR FOR BRUK


Artikkel 1: Definisjoner

I disse vilkårene for bruk gjelder følgende definisjoner:

 1. 1. "Oberst": Det private aksjeselskapet Oberst B.V., med kontorer i Sarphatistraat 370, (1018 GW) Amsterdam (Nederland), registrert i foretaksregisteret med nummer 14126660 0000;
 2. 2. "Nettsted": Alle Obersts nettsider under nettstedet www.finnkupongkoder.no;
 3. 3. "Bruker": Den (juridiske) personen som bruker Obersts nettsted og/eller tjenester;
 4. 4. "Leverandør": Den (juridiske) personen som tilbyr informasjon, tilbud, kuponger, produkter eller tjenester som peker mot Obersts nettsted ved en (hyper)lenke eller på annen måte;
 5. 5. "Tilbud": Alle tilbud, informasjon, kuponger, produkter, tjenester eller fremstillinger fra leverandøren som peker mot Obersts nettside ved en (hyper)lenke eller på annen måte.

Artikkel 2: Gyldighet

 1. 1. Disse vilkårene for bruk gjelder utelukkende for lasting, konsultasjon og/eller bruk av Obersts nettsted og/eller tjenester, samt for alle juridiske forhold som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av nettstedet og/eller tjenester.
 2. 2. Oberst forbeholder seg retten til når som helst å endre disse vilkårene uten å informere brukeren om dette. De sist oppdaterte vilkårene for bruk finnes på nettstedet. Dersom brukeren fortsetter å bruke Obersts nettsted etter en eller flere endringer i vilkårene for bruk, impliserer dette at brukeren godkjenner disse endringene.
 3. 3. Ved å bruke Obersts nettsted og/eller tjenester på noen måte aksepterer brukeren disse generelle vilkårene.
 4. 4. Brukeres egne vilkår avvises uttrykkelig av Oberst.
 5. 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene er (eller blir erklært) ugyldig, skal de resterende bestemmelsene forbli i fullt i kraft, og partene plikter å forsøke å bli enige om en erstatningsbestemmelse som er gyldig, og som ligger så nærme partenes opprinnelige intensjoner som mulig.

Artikkel 3: Bruk av nettstedet

 1. 1. Brukeren garanterer overfor Oberst at han/hun har lov til å bruke nettstedet og opptre i henhold til disse vilkårene.
 2. 2. Brukeren garanterer overfor Oberst at han/hun alltid vil opptre i samsvar med bestemmelsene i disse vilkårene, samt respektere alle lover og regler som gjelder for bruken av nettstedet.
 3. 3. Uavhengig av andre bestemmelser i disse vilkårene kan brukerens handlinger i forbindelse med nettstedet aldri:
 1. (i) være basert på uriktige opplysninger og/eller være misvisende
 2. (ii) krenke Obersts eller tredjeparters rettigheter, herunder opphavsrett, beslektede rettigheter, varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter eller rettigheter knyttet til personvern
 3. (iii) være i konflikt med noen lov, forskrift, vedtekt eller annen gjeldende regulering
 4. (iv) inneholde virus, trojanere, ormer, boter eller annen programvare som kan være i stand til å skade automatisert arbeid, gjøre det ubrukelig eller utilgjengelig, slette eller stjele det, eller som har til hensikt å omgå tekniske sikkerhetstiltak i nettstedets og/eller Obersts datasystemer
 5. (v) være av en kommersiell karakter, med mindre du har fått skriftlig tillatelse fra Oberst
 6. (vi) på noen annen måte være urettmessig med hensyn til Oberst og/eller tredjeparter

Artikkel 4: Konto

 1. 1. For å kunne bruke nettstedet kan du i enkelte tilfeller bli bedt om å opprette en konto. Hvordan en konto skal opprettes, er beskrevet på nettstedet. Oberst kan etter eget skjønn tildele eller ikke tildele brukeren en konto.
 2. 2. Brukeren garanterer overfor Oberst at alle opplysninger som er gitt til Oberst, inkludert personlige opplysninger som navn og e-postadresse, er komplett, sann og nøyaktig. Brukeren aksepterer at Oberst registrerer denne informasjonen og bruker den i forbindelse med kontoadministrasjon. Se Obersts personvernerklæring.
 3. 3. Dersom brukeren er yngre enn seksten (16) år, kreves godkjenning av en forelder eller verge før en konto opprettes. Ved å akseptere disse vilkårene for bruk bekrefter brukeren at han/hun er minst seksten (16) år gammel eller har fått tillatelse fra foreldre eller verge til å opprette en konto.
 4. 4. Brukeren har ikke lov til å opprette en konto på vegne av en tredjepart uten vedkommendes uttrykkelige samtykke.
 5. 5. Brukeren selv er ansvarlig for å holde passordet hemmelig for utenforstående, og brukeren har ikke lov til å gi tilgang til nettstedet til tredjepart via sin egen konto. Brukeren er ansvarlig for skader som skyldes tredjeparters bruk av kontoen, uavhengig av om brukeren har gitt sin godkjenning til eller kjenner til dette.

Artikkel 5: Henvisninger

 1. 1. Oberst viser ikke tilbud på selve nettstedet. Nettstdet peker bare videre til tilbud fra leverandører via (hyper)lenker eller på annen måte. Disse tilbudene skal ikke i noe tilfelle være relatert til tilbud fra Oberst.
 2. 2. Alle henvisninger til tilbud på nettstedet er fullstendig uforpliktende, og Oberst anser informasjon om slike tilbud som uforpliktende informasjon. Oberst er ikke ansvarlig for tilbudshenvisningenes eller selve tilbudenes nøyaktighet og fullstendighet, eller for opplysninger på nettstedet som gis av Oberst eller på vegne av Oberst.
 3. 3. Oberst kan aldri holdes ansvarlig for tilbudene nettstedet henviser til.
 4. 4. Nettstedet kan inneholde programmer, innhold og tjenester fra tredjeparter og/eller lenker til tredjeparts nettsteder. Inkludering eller tilstedeværelse av tredjepartsinnhold på nettstedet impliserer ikke at Oberst godkjenner eller sjekker slikt innhold. Oberst er ikke ansvarlig for tredjeparters innhold eller innholdsmetoder, eller for noen form for bruk av disse.

Artikkel 6: Ingen avtaleinngåelse mellom Oberst og brukeren

 1. 1. Nettstedet viser bare generell informasjon og viser bare til tilbud fra leverandører. Ved å vise og vise til disse tilbudene og ved eventuell bruk av disse henvisningene og tilbudene fra brukerens og/eller tredjeparters side skal ingen avtale inngås mellom Oberst og brukeren og/eller tredjeparter.
 2. 2. Nettstedet har bare en generell informativ karakter og utgjør ikke et tilbud fra Oberst om å utføre arbeid eller levere tjenester på vegne av brukeren. Heller ikke bruk av, åpning av eller rådføring med nettstedet og/eller Obersts tjenester, eller bruk av de nevnte tilbudene skal utgjøre en forpliktelse fra Obersts side om å utføre arbeid eller levere tjenester på vegne av brukerne av dette nettstedet.
 3. 3. Tilbudene, annet innhold på nettstedet samt informasjon som kan fås gjennom nettstedet, kan ikke anses som tjenesteleveranse (heller ikke konsultasjon eller forhandling) på vegne av brukeren. Oberst forhandler ikke om kjøp av varer eller inngåelse av avtaler eller andre juridiske forhold mellom bruker, leverandør eller tredjeparter.
 4. 4. Informasjonen som kan fås gjennom nettstedet, retter seg ikke mot bestemte brukeres konkrete situasjon. Vi anbefaler at brukeren tar kontakt med leverandøren i tilfelle informasjon som fås gjennom dette nettstedet, er av en slik type.

Artikkel 7: Garantier

 1. 1. Oberst gir ingen garantier. Garantier på varer og tjenester knyttet til tilbud som Oberst viser til, er eksplisitt unntatt.
 2. 2. Oberst kan aldri bli holdt ansvarlig for egnethet eller mangler ved leverandørers varer eller tjenester og heller ikke for råd med hensyn til anvendelsen av leverandørens varer eller tjenester.

Artikkel 8: Obersts ansvar: Rettigheter

 1. 1. Informasjonen som gis, og tilbudene som Oberst viser til, er hentet fra kilder som kan betraktes som pålitelige, men Oberst kan ikke gå god for verken fullstendighet eller nøyaktighet. Oberst jobber med å vedlikeholde hjemmesiden og holde den løpende oppdatert, men går likevel ikke god for at innholdet på (deler av) nettstedet er riktig, fullstendig eller oppdatert på det tidspunktet nettstedet brukes. Informasjonen som gis, er bare veiledende og kan endres når som helst og uten forvarsel. Brukeren er ansvarlig for bruken av informasjonen.
 2. 2. Nettstedene som kan besøkes fra Obersts nettsted, og nettsteder som Obersts nettsted kan besøkes fra, verken organiseres eller vedlikeholdes av Oberst. Oberst er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene.
 3. 3. Oberst påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som følger av bruk av nettstedet, tilbudene som nettstedet viser til, eller informasjon på nettstedet (eventuelt at den ikke kan brukes), herunder skader forårsaket av virus eller uriktig eller ufullstendig (I) informasjon, (II) informasjon på eller via en nettside som nettstedet viser til, eller (III) informasjon fra eller via en nettside som viser til dette nettstedet, (IV) informasjon som publiseres på nettstedet uten Obersts godkjenning.
 4. 4. Oberst kan aldri holdes ansvarlig for feil eller mangler som oppstår fra å videresende eller sende informasjon, forsinkelser eller feil i overføring av data, kommunikasjonsfeil, vanskeligheter med å nå personene som leverandøren nevner, (konsekvensene av) feil på datamaskiner, personsøkere, telefoner eller telefakser, programmeringsfeil, forstyrrelser eller avbrudd i fastlinjeforbindelser, uansett årsak.
 5. 5. Oberst frasier seg alt ansvar for (i) direkte skade, resulterende skader, tap av fortjeneste, tap av oppsparte midler, redusert goodwill, skade på grunn av virksomhetens stagnasjon, skade som følge av krav fra kunder, knyttet til bruken av nettstedet, innhold som publiseres på nettstedet (av tredjeparter eller av Oberst), tilbud som nettstedet viser til, eller handlinger i strid med disse vilkårene for bruk.
 6. 6. Brukeren skal holde Oberst skadesløs for alle krav fra tredjeparter knyttet til bruk av nettstedet, inkludert produktansvar som følge av feil på produkter, materiale, produksjon, semi-ferdige produkter, ressurser eller komponenter, og/eller anvisninger om dette som er fått i forbindelse med eller som kan knyttes til et besøk på nettstedet.
 7. 7. Bestemmelsene i denne artikkelen gjelder også til fordel for alle (juridiske) personer tilknyttet Oberst.
 8. 8. Oberst regulerer ikke kommunikasjonen mellom besøkende eller mellom besøkende og Oberst med hensyn til innhold. Oberst har derfor ingen kontroll over nettstedets kvalitet, sikkerhet, lovlighet, integritet eller nøyaktighet. Oberst er ikke ansvarlig for brukeres handlinger (eller manglende handling) på nettstedet, inkludert filer, data og/eller materiale som brukere gjør tilgjengelig på nettstedet. Oberst gir derfor ingen garantier med hensyn til innholdet i filer, data og/eller materiale som er gjort tilgjengelig av brukeren.
 9. 9. I den grad Oberst er ansvarlig, er dette ansvaret på vegne av brukeren og/eller tredjepart til enhver tid og per hendelse (der en serie av relaterte hendelser bare teller som én hendelse) begrenset til godtgjørelse (eks. mva.) av beløpet brukeren har betalt til Oberst i løpet av inneværende kalenderår for de produkter og/eller tjenester som ligger til grunn for Obersts erstatningsansvar.

Artikkel 9: Immaterielle rettigheter

 1. 1. Immaterielle rettigheter (inkludert opphavsrett, databaserettigheter, beslektede rettigheter, varemerkerettigheter og patenter), knyttet til (alle deler av) Obersts nettsted – herunder layout, grafiske elementer, tekst, bilder osv. – samt rettigheter knyttet til alle tilbud, henvisninger og publiseringer som kan nås via dette nettstedet, forblir utelukkende Obersts eiendom, i den grad disse rettighetene ikke (også) tilhører tredjeparter.
 2. 2. Det er ikke tillatt for brukere av dette nettstedet å laste ned, kopiere, overføre, multiplisere, redigere eller utlevere (deler av) dette nettstedet (for eksempel filer, data, programvare og/eller materiale) på noen måte og uavhengig av formål, uten skriftlig samtykke fra Oberst eller vedkommende part. Brukeren av dette nettstedet har bare lov til å gjøre bruk av en gjengivelse av (deler av) dette nettstedet for sin egen personlige bruk (dvs. ikke kommersielt eller relatert til forretningsvirksomhet).
 3. 3. Det er ikke tillatt å anmode om eller bruke vesentlige deler av nettstedet eller å anmode om eller gjenbruke ikke-vesentlige deler av nettstedet systematisk uten skriftlig tillatelse fra Oberst.
 4. 4. Under vilkårene som er angitt i disse vilkårene for bruk gir Oberst brukeren en begrenset, personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar rett til å se på eller lytte til filene som er gjort tilgjengelig ved hjelp av nettstedet, og på den måten og i det formatet slike filer er gjort tilgjengelig på nettstedet.
 5. 5. Ingenting av det som er nevnt i disse vilkårene og/eller på nettstedet, skal tolkes som å overføre noen immaterielle rettigheter og/eller gi noen immaterielle rettigheter til brukeren. Brukeren kan bare bruke nettstedet på den måten som er beskrevet i disse vilkårene.
 6. 6. Det er forbudt for brukeren å utføre handlinger som kan krenke (immaterielle) rettigheter som tilhører Oberst eller tredjeparter. Brukeren erkjenner og aksepterer at all ulovlig bruk av filer, data og materiale som omfattes av immaterielle rettigheter, er et brudd på disse vilkårene for bruk og på gjeldende lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett. Uavhengig av det foregående anses handlingene som er beskrevet ovenfor i punkt 9.2 og 9.3, også som et brudd på Obersts eksklusive eiendomsrett til sine datasystemer.
 7. 7. Det er ikke tillatt å fjerne, gjøre uleselig, skjule eller endre meldinger eller referanser knyttet til immaterielle rettigheter.

Artikkel 10: Avbrytelse av bruk og sletting av konto

 1. 1. I tillegg til de andre (juridiske) tiltakene som Oberst har til rådighet, har Oberst til enhver tid og uten å måtte oppgi grunn eller forutgående forklaring rett til å (midlertidig) begrense, suspendere eller avslutte brukerens aktiviteter relatert til nettstedet, å avbryte og/eller fjerne brukerens konto midlertidig eller definitivt, å fjerne filer, data og/eller materiale, å utstede en advarsel, å avslutte tjenesten og å nekte å levere tjenester til brukeren, særlig, men ikke begrenset til, dersom:
 1. (i) brukeren opptrer i strid med disse vilkårene for bruk
 2. (ii) Oberst er av den oppfatning at brukerens handlinger kan forårsake skade eller ansvar for seg selv, andre brukere eller Oberst
 1. 2. Oberst vil ikke være ansvarlig i noen av disse tilfellene.
 2. 3. Oberst garanterer ikke at tjenestene vil være tilgjengelig til enhver tid og uten avbrudd eller feil.

Artikkel 11: Personlig informasjon

 1. 1. Oberst må etterleve relevant personvernlovgivning. Oberst vil bruke personlige opplysninger som brukeren oppgir, til å informere brukeren om tilbud på en så god måte som mulig. Interne og juridiske regler om utveksling av personopplysninger vil gjelde fullt ut. Hvis brukeren ikke ønsker å motta informasjon fra Oberst, kan brukeren gi Oberst beskjed om dette.
 2. 2. Oberst behandler personopplysninger på en svært grundig måte. Vi bruker bare de opplysninger som er nødvendig for å kunne gi informasjon på best mulig måte. I den grad det ikke følger av loven, vil ingen opplysninger utleveres til tredjepart uten brukerens godkjenning.
 3. 3. Brukeren har mulighet til å sjekke sine personlige opplysninger og korrigere eventuelle feil. Brukeren kan be om innsyn i opplysningene i skriftlig form.
 4. 4. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for eksterne nettsteder som er knyttet til Obersts nettsted via (hyper)lenker.
 5. 5. Oberst kan tillate at tredjeparter (herunder annonsører) samler inn (personlige) opplysninger om brukeren (inkludert IP-adresse) i forbindelse med bruken av nettstedet. Slike tredjeparter kan gjøre bruk av informasjonskapsler (tekstfiler som plasseres på brukerens PC) for å analysere hvordan brukeren benytter nettstedet. Basert på den innsamlede informasjonen om brukerens bruk av nettstedet kan målrettede annonser bli publisert på nettstedet samt på andre nettsteder eller applikasjoner tilknyttet Oberst.
 6. 6. Av tekniske og operasjonelle årsaker kan det være nødvendig å overføre (personlige) opplysninger til (servere hos) selskaper som er forbundet med oss, og/eller til annonsører i USA eller andre land utenfor Europa, der personvernlovgivning ikke nødvendigvis gir samme beskyttelse som i EU. Brukeren godtar herved at hans/hennes (personlige) opplysninger så langt det er nødvendig kan overføres til USA eller andre land utenfor Europa.
 7. 7. Oberst kan overføre nettstedet til en tredjepart. Brukeren godtar herved at også hans/hennes personlige data da kan overføres til denne tredjeparten.
 8. 8. Oberst forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen.

Artikkel 12: Gjeldende lov

 1. 1. Nederlansk lov skal gjelde for alle tilbud, avtaler og det fullstendige juridiske forholdet mellom Oberst og brukeren.
 2. 2. Hvis og i den grad noen del eller noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk er i strid med ufravikelige regler i nasjonal eller internasjonal lovgivning, vil dette bli vurdert som ekskludert fra avtalen, mens resten av disse vilkårene for bruk fortsatt vil være bindende for begge parter.

Artikkel 13: Tvister

 1. 1. Ved eventuelle tvister skal partene først forsøke å finne en løsning i minnelighet.
 2. 2. Dersom en tvist fremmes for en domstol, skal bare domstolen i Amsterdam ha dømmende myndighet. Oberst forbeholder seg retten til å fremme tvisten for en dommer i brukerens rettsområde.